Subfundusz Obligacji Globalnych

Subfundusz Obligacji Globalnych

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierane są fundusze, które inwestują głównie w dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku zorganizowanym w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

Udział takich lokat stanowi od 60% do 100% aktywów subfunduszu. Ponadto do 40% aktywów subfundusz może inwestować w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe. Wartość aktywów subfunduszu nie charakteryzuje się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Typ subfunduszu

obligacji zagranicznych

Benchmark

30% iBoxx $ Liquid High Yield Index + 30% iBoxx EUR Liquid High Yield Index + 30% Citigroup Asia Bond Index High Yield USD + 10% WIBID O/N 

Data utworzenia

07.01.2014 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

09.01.2014 r. – 100,01 zł

Zarządzający

Marek Kuczalski

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

66 1240 1037 1111 0010 5523 2231

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

1,5%

Wartość aktywów netto   1 116 211 zł stan na 28.02.2014 r.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie B, C i D – zbywane są w określonych produktach. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 2 lat. Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu.

Subfundusz inwestuje w lokaty denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem – wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest od początku działalności: 30% iBoxx $ Liquid High Yield Index + 30% iBoxx EUR Liquid High Yield Index + 30% Citigroup Asia Broad Bond Index High Yield USD + 10% WIBID O/N

Subfundusz został uruchomiony 7 stycznia 2014 r.

Ponieważ subfundusz działa krócej niż pełny rok kalendarzowy, przedstawienie jego historycznych wyników nie jest możliwe.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: