Subfundusz Energetyczny

Subfundusz Energetyczny

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz inwestuje w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje: warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Udział wymienionych lokat zawiera się w przedziale od 60% do 100% wartości aktywów.

Przedmiotem inwestycji są akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania lub pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych oraz związanych z szerokorozumianym przemysłem surowców energetycznych. Subfundusz inwestuje do 40% aktywów w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.

Ponadto do 40% aktywów stanowić mogą listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, wynikającą ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania nim w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia odkupień w wyniku nadzwyczajnych okoliczności, subfundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w każdym dniu regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tyb subfunduszu

akcji zagranicznych

Benchmark

50% Energy Select Sector Index (IXE Index) + 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N

Data utworzenia

07.01.2014 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

09.01.2014 r. – 100,01 zł

Zarządzający

Grzegorz Prażmo

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

12 1240 1037 1111 0010 5523 3300

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

4%

Wartość aktywów netto 

2 084 758 zł stan na 28.02.2014 r.

Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A bez ograniczeń, kategorie B, C i D – zbywane są w określonych produktach. Subfundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Zalecenie: niniejszy subfundusz nie jest zalecany inwestorom, którzy zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 3 lat.

Subfundusz nie wypłaca dywidend. Dochody z inwestycji są ponownie inwestowane, zwiększając wartość aktywów subfunduszu. Subfundusz inwestuje w lokaty denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem – wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki subfunduszu jest od początku działalności: 50% Energy Select Sector Index (IXE Index) + 40% S&P 500 Index (SPX Index) + 10% WIBID O/N

Subfundusz został uruchomiony 7 stycznia 2014 r.

Ponieważ subfundusz działa krócej niż pełny rok kalendarzowy, przedstawienie jego historycznych wyników nie jest możliwe.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: