Subfundusz Allianz Akcji Plus

Subfundusz Allianz Akcji Plus

Subfundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie 70-100% wartości aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Pozostałą część stanowią dłużne instrumenty finansowe – od 0 do 30%. Subfundusz Allianz Akcji Plus lokuje pieniądze w akcjach notowanych przede wszystkim na warszawskiej GPW, jest klasycznym subfunduszem akcyjnym szerokiego rynku.

Subfundusz dedykowany jest inwestorom, którzy pragną uzyskać potencjalnie największy zysk w długim horyzoncie inwestycji i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne wraz z możliwością okresowej utraty wartości inwestycji. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Typ subfunduszu

akcyjny

Portfel modelowy

90% – akcje, 10% – obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Data utworzenia

21.11.2007 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

21.11.2007 r. – 100,00 zł

Zarządzający

Paweł Małyska

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

43 1240 1037 1111 0010 1512 2563

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

4%

Wartość aktywów netto

104 154 747 zł – stan na 28.02.2014 r. 

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: