Subfundusz Allianz Akcji

Subfundusz Allianz Akcji

Pieniądze zainwestowane w subfundusz Allianz Akcji lokowane są przede wszystkim w akcje i instrumenty finansowe oparte o akcje. Ich udział w portfelu może się wahać od 60-100%. Do 40% środków jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu.

Subfundusz dedykowany jest osobom świadomym zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych, planującym długoterminową inwestycję, oczekującym wysokiej stopy zwrotu i nie obawiającym się ryzyka inwestycyjnego. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 3-5 lat.

Typ subfunduszu

akcyjny

Portfel modelowy

80% – akcje, 20% – obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty dłużne

Data utworzenia

12.01.2004 r.

Data i wartość pierwszej wyceny jednostki uczestnictwa

28.01.2004 r. – 100,31 zł

Zarządzający

Hubert Kmiecik

Wysokość minimalnej wpłaty

200 zł – pierwsza wpłata,
50 zł – kolejne

Konto nabyć subfunduszu

74 1240 1037 1111 0010 0122 5494

Limitowana opłata za zarządzanie w skali roku

4%

Wartość aktywów netto

 308 409 524 zł – stan na 28.02.2014 r.

Dane aktualne na dzień 18.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: