Fundusz Skarbiec TOP Funduszy Akcji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec TOP Funduszy Akcji

Celem inwestycyjnym Funduszu Skarbiec TOP Funduszy Akcji jest zapewnienie Inwestorom długoterminowego przyrostu wartości zainwestowanego kapitału, w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

Cel inwestycyjny realizowany będzie poprzez dobór tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych do portfela, które w ocenie zarządzającego osiągać mają najlepsze wyniki inwestycyjne. Dodatkowo stosowana będzie alokacja aktywów pomiędzy instrumentami o charakterze dłużnym i akcyjnym. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej SKARBIEC-TOP Funduszy Akcji, co najmniej 50% i nie więcej niż 95% zgromadzonych aktywów będzie lokowanych w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, sklasyfikowanych przez Fundusz do kategorii funduszy akcyjnych, jak również i akcje.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: