Fundusz Robeco Investment Grade ABS


Fundusz Robeco Investment Grade ABS

Głównym celem Robeco Investment Grade ABS jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie depozytów gotówkowych w euro poprzez inwestowanie w dłużne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (Asset Backed Securities) na poziomie inwestycyjnym.

Subfundusz ten inwestuje przede wszystkim (tj. co najmniej dwie trzecie łącznej wartości aktywów) w obligacje i inne zbywalne instrumenty i papiery dłużne (jak świadectwa depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe), z których instrumenty rynku pieniężnego będą posiadały co najmniej rating krótkoterminowy "A-3" lub rating równowazny przyznany przez inną uznaną agencję ratingową, zaś pozostałe inwestycje będą posiadały minimalny rating długoterminowy "BBB-" lub rating równoważny przyznany przez inną uznaną agencję ratingową.

Subfundusz może również inwestować w instrumenty o stałym dochodzie nie posiadające ratingu, które jednak w ocenie Doradcy Inwestycyjnego mogłyby być klasyfikowane zgodnie z powyższym ratingiem minimalnym lub jego odpowiednikami.

Subfundusz ten nie może inwestować w akcje i obligacje zamienne.

Subfundusz będzie inwestował w finansowe instrumenty pochodne w celu zapewnienia hedgingu i optymalnego zarządzania portfelem, jak również w celu zajmowania pozycji aktywnych na międzynarodowym rynku obligacji i rynku pieniężnym kupując lub sprzedając instrumenty, takie jak terminowe transakcje procentowe, kontrakty terminowe typu
futures dotyczące sprzedaży lub zakupu obligacji, swapy obligacjopodobne (swap note futures) oraz zawierają transakcje walutowe typu forward, transakcje swapów na stopy procentowe, swapów międzywalutowych i swapów kredytowych typu default.

Subfundusz prowadzi międzynarodową dywersyfikację inwestycji.

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Robeco

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Robeco Investment Grade ABS" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: