Fundusze portfelowe


Fundusze portfelowe

Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz portfelowy dokonujący w sposób ciągły emisji publicznych certyfikatów inwestycyjnych, pod warunkiem że fundusz lokuje swoje aktywa wyłącznie przy zachowaniu reguły, że portfel inwestycyjny funduszu powinien:

1) opierać się na składzie portfela papierów wartościowych stanowiącego podstawę do ustalania wartości uznanego indeksu regulowanego rynku urzędowego papierów wartościowych (portfel indeksowy) albo

2) stanowić portfel o składzie określonym w statucie funduszu nieopartym na indeksie, o którym mowa w pkt 1 (portfel bazowy).

[Podstawa prawna: ustawa o funduszach inwestycyjnych]

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze portfelowe" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: