Fundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus


Fundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus

Fundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus rozpoczął działalność w dniu 2 maja 2002 r. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizując cel inwestycyjny Fundusz może również, o ile nie jest to sprzeczne z założonym celem inwestycyjnym, podejmować działania mające na celu ochronę realnej wartości Aktywów Funduszu oraz osiąganie dochodu Funduszu z lokowania Aktywów Funduszu.

Aktywa Funduszu Pioneer Obligacji Dolarowych Plus są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Fundusz koncentruje się na inwestowaniu w papiery wartościowe z ratingiem Standard & Poor’s na poziomie BB+ lub niższym (określanym także jako rating nie-inwestycyjny) lub z odpowiadającym mu ratingiem innych uznanych agencji ratingowych. Udział lokat innych niż lokaty w dopuszczone do obrotu na rynku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dłużne papiery wartościowe, instrumenty finansowe o charakterze udziałowym uprzywilejowane w zakresie dywidendy, obligacje zamienne i denominowane w dolarach amerykańskich: instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, nie może przekroczyć 30% Aktywów Funduszu.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: