Fundusz Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału


Fundusz Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału

Fundusz Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału inwestuje swoje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne oraz instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Aktywa Funduszu będą inwestowane w denominowane w walucie polskiej instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w instrumenty rynku pieniężnego emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także depozyty bankowe.

Całkowita wartość lokat w inne niż wskazane wyżej składniki lokat, w szczególności instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, w tym tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, akcje, ekspozycja na indeksy giełdowe poprzez kontrakty terminowe, nie będzie większa niż 50% wartości Aktywów Funduszu.

[Informacje cytujemy za: Pioneer Pekao Investment Management S.A., 07.01.2007]

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Pioneer

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Pioneer Dynamicznej Ochrony Kapitału " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: