Fundusze parasolowe


Fundusze parasolowe

Fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność jako tzw. fundusz parasolowy, tj. fundusz składający się z subfunduszy różniących się w szczególności tym, że każdy może stosować inną politykę inwestycyjną.

Odrębność polityk inwestycyjnych subfunduszy polega na tym, że ograniczenia inwestycyjne, zasady dotyczące polityki w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania pożyczek papierów wartościowych określone w ustawie dla danego rodzaju funduszu stosuje się osobno w odniesieniu do wartości aktywów każdego subfunduszu, a w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego także w odniesieniu do wartości aktywów funduszu.

Uczestnik funduszu parasolowego uprawniony jest do przenoszenia środków pomiędzy poszczególnymi kieszeniami bez konieczności uiszczania podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w opuszczanej kieszeni, co tworzy rodzaj "parasola" od podatku dochodowego, od którego pochodzi obiegowa nazwa tego rodzaju funduszy.

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może tworzyć nowe subfundusze. Utworzenie nowego subfunduszu wymaga zmiany statutu funduszu, a w przypadku funduszu zamkniętego emitującego publiczne certyfikaty inwestycyjne także emisji certyfikatów inwestycyjnych, które będą związane z tym subfunduszem jako publicznych certyfikatów inwestycyjnych.

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami może dokonać likwidacji subfunduszu, o ile statut funduszu to przewiduje. W takim przypadku statut funduszu określa czas, na jaki subfundusz jest utworzony, lub przesłanki jego likwidacji oraz szczegółowy tryb, zasady i warunki likwidacji subfunduszu.

Subfundusze funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami mogą być łączone. Do łączenia subfunduszy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące łączenia funduszy inwestycyjnych otwartych.

>>> więcej informacji
na temat FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Oceń ten artykuł: