Otwarte fundusze inwestycyjne


Otwarte fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny otwarty zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. Z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. Odbywa się to z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

Podstawową cechą funduszy otwartych jest więc możliwość dynamicznego regulowania poziomu zaangażowania finansowego inwestora przez nabywanie kolejnych jednostek uczestnictwa oraz składanie żądań ich odkupienia w celu umorzenia.

Z uwagi na ich przyjazność dla inwestora większość funduszy stara się przyjąć formułę funduszy otwartych, a wyjątek stanowią zazwyczaj takie fundusze, w których długi cykl inwestycyjny wymusza zamrożenie środków inwestorów na dłuższy czas (np. fundusze nieruchomości albo fundusze sekurytyzacyjne).

[Podstawa prawna: ustawa o funduszach inwestycyjnych]

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne otwarte" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: