Wkrótce zaczyna się subskrypcja Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek


Wkrótce zaczyna się subskrypcja Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

[Warszawa, 19.07.2007] Jak donosi Secus Asset Management, wkrótce w ofercie Noble Funds TFI S.A. uruchomiony zostanie nowy subfundusz – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek polecany jest inwestorom planującym oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekującym wysokich zysków, akceptującym bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje oraz liczącym się z możliwością silnych wahań wartości inwestycji w krótkim okresie.

Aktywa subfunduszu lokowane będą głównie w akcje małych i średnich spółek spoza indeksu WIG20.

Całkowita wartość inwestycji w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne nie może być niższa niż 60% wartości aktywów.

Wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego nie może przekroczyć 40% wartości aktywów.

Aktywa subfunduszu mogą być również lokowane w listy zastawne, depozyty bankowe, instrumenty pochodne, a także jednostki i tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które stanowić mogą od 0% do 10% wartości aktywów.

Minimalna pierwsza wpłata na nabycie jednostek podobnie jak w przypadku pozostałych subfunduszy wynosi 500 zł, każda następna 100 zł.

Z tytułu zarządzania subfunduszem przysługuje towarzystwu wynagrodzenie składające się z części stałej i uzależnionej od wyników zarządzania części zmiennej. Część stała to kwota nie większa niż równowartość 4% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku. Część zmienna zależy od wypracowanego zysku ponad benchmark i wynosi 20% różnicy między nim, a wynikami funduszu. W przypadku części zmiennej towarzystwo może decydować o zawieszeniu lub wznowieniu pobierania opłat.

Opłaty manipulacyjne z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa wynoszą nie więcej niż:
– 5% wpłaty dokonanej przez nabywcę dla j.u. kat. A,
– 2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę dla j.u. kat. B.

Opłaty manipulacyjne z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa wynoszą nie więcej niż:
– 2,5% kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia j.u. kat. B przed opodatkowaniem
– 5% kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia j.u. kat. C przed opodatkowaniem.

Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej w przypadku zamiany lub konwersji nie może być większa niż 5% wpłaty dokonanej w ramach nabycia jednostek w funduszu docelowym.

Naszym zdaniem:

W pierwszej połowie 2007 r. fundusze małych i średnich spółek były prawdziwym hitem sezonu, co wynikało głównie z faktu, że inwestorzy kierowali się ich historycznymi stopami zwrotu (z 2006 r.). Powstawał w ten sposób mechanizm samospełniającej się przepowiedni, ponieważ napływ kolejnych środków do funduszy małych i średnich spółek indukował dalszy wzrost wyceny spółek których akcje były skupowane przez te fundusze.

Taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność, co jest szczególnie widoczne obecnie, gdy od ponad tygodnia na GPW trwa wyprzedaż małych i średnich spółek i można poważne prognozować kontynuację silnych spadków w średnim terminie (patrz: komentarz Marcina R. Kiepasa z X-Trade Brokers DM S.A.).

Dlatego też fundusze małych i średnich spółek staną się ponownie atrakcyjne dopiero wtedy, kiedy wyceny małych i średnich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wrócą do poziomu oddającego ich realną wartość.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: