Fundusz Citi Zrównoważony Środkowoeuropejski


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason (Legg Mason)

Fundusz Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości portfela akcji oraz osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu w papiery dłużne. Fundusz dołoży wszelkich starań do realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Fundusz Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Aktywa Funduszu lokowane są również w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową, określoną na podstawie analizy fundamentalnej.

Fundusz Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski mając na celu osięgnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Na decyzje inwestycyjne wpływ będzie miała również analiza ryzyka płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka stopy procentowej, ryzyka rynkowego. Fundusz podejmując decyzję o alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe będzie brał pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów Unii Europejskiej, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji. Udział akcji w aktywach Funduszu będzie się zawierał w przedziale od 40 do 60%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie.

Aktywa Funduszu Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski lokowane są w obligacje rządowe i korporacyjne o różnym terminie wykupu. W pryzpadkach przewidzianych Stuatem wymagane posiadanie ratingu na poziomie inwestycyjnym nandanym przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard& Poor’s.

Fundusz Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego, zasad określonych przepisami prawa oraz Statutu, może dokonywać lokat w instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, jeżeli umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmiana kursów, cen, wartosci papierów wartościowych, kursów walut, wysokości stóp procentowych.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Legg Mason

Oceń ten artykuł: