Fundusz Citi Obligacji


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Merrill Lynch

Merrill Lynch Asian Dragon Fund

Celem Funduszu Merrill Lynch Asian Dragon Fund jest maksymalizacja zwrotu ogółem wyrażonego w dolarach USA, poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących większość swojej działalności gospodarczej na rozwijających się rynkach azjatyckich.

Należy on do elitarnego grona zagranicznych funduszy inwestycyjnych z rodziny Merrill Lynch i podobnie jak pozostałe fundusze z tej grupy pozwala polskim inwestorom uniezależnić swoje inwestycje od sytuacji gospodarczej w Polsce oraz notowań warszawskiej giełdy papierów wartościowych.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Merrill Lynch wynosi zazwyczaj 5000 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Merrill Lynch

Myślisz o inwestycji w Fundusz inwestycyjny Merrill Lynch Asian Dragon?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Merrill Lynch Asian Dragon? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:

Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason (Legg Mason)

Fundusz Legg Mason Obligacji

Celem Funduszu Legg Mason Obligacji jest osiąganie przychodów z lokat netto Funduszu. Fundusz dołoży wszelkich starań do realizacji celu inwestycyjnego, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia.

Aktywa Funduszu Legg Mason Obligacji lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne, a w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Dodatkowo do 10 % aktywów Funduszu Legg Mason Obligacji może być lokowane w niepubliczne instrumenty dłużne.

Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do realizacji celu inwestycyjnego. Przy dokonywaniu lokat Fundusz kieruje się następującymi zasadami:
1) uzyskanie możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów,
2) ograniczanie ryzyka niewypłacalności emitenta,
3) ograniczanie ryzyka rynkowego zmienności ceny papieru wartościowego,
4) ograniczanie ryzyka utraty wartości papieru wartościowego,
5) ograniczanie ryzyka stopy procentowej papieru wartościowego,
6) ograniczanie ryzyka braku płynności papieru wartościowego,
7) ograniczanie ryzyka kursowego walut.

Aktywa Funduszu Legg Mason Obligacji lokowane są w obligacje rządowe i korporacyjne o różnym terminie wykupu. W przypadkach określonych w Statucie Funduszu dla niektórych emitentów bądź 2 gwarantów emisji lub podmiotów posiadających co najmniej 75 % kapitału emitenta wymagany jest rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s.

Na zasadach okreslonych w Statucie Funduszu, Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne pod warunkiem, że umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Legg Mason

Oceń ten artykuł: