Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason

Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund

Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w krótkoterminowe lub średnioterminowe papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone przede wszystkim w Euro.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje władz państwowych i dłużne papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej spółek notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym dowolnego Kraju członkowskiego OECD na terenie Europy. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości.

Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynku Kraju Rynku Rozwijającego się. Subfundusz może inwestować do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na instrumenty denominowane w różnych walutach Europejskich (w tym między innymi EUR, GBP, CHF lub SEK) zzależnie od oceny zmian w stopach procentowych i kursach walut przez Dyrektora Inwestycyjnego.

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego instrumentów posiadanych w walutach innych niż Euro poprzez Euro, nie jest zobowiązany do takiego zabezpieczenia.

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może w zwykłych warunkach dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż Euro transakcjami w Euro zgodnie z postanowieniami rozdziału "Techniki Inwestowania" pełnego Prospektu, ale nie jest do tego zobowiązany.

Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może kupować instrumenty o dowolnym okresie wymagalności, okres ich wymagalności będzie generalnie krótszy od czterech lat (miara wrażliwości na zmieniające się stopy procentowe).

Ten Subfundusz został uruchomiony w dniu 16 października 1996 r.

[źródło: Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg): Skrót Prospektu, Lipiec 2006]

>>> POWRÓT
do zestawienia zagranicznych funduszy Legg Manson

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: