Fundusz zamknięty KBC BRIC


Fundusz zamknięty KBC BRIC

[13.07.2007] Chcesz czerpać korzyści z najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek, takich krajów jak Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny, ale obawiasz się ryzyka związanego z bezpośrednią inwestycją w akcje, na tych rynkach?

Warto, abyś rozważył inwestycję w KBC BRIC FIZ fundusz inwestycyjny z ochrona kapitału. Twój zysk zależy od zmiany indeksu S&P BRIC 40 Price Euro Index, który skupia 40 wiodących spółek z Brazylii, Rosji, Indii czy Chin. Spółki wchodzące w skład indeksu obejmują m.in. sektory energetyczny, finansowy, telekomunikacyjny i inne.

Ochrona kapitału

KBC BRIC FIZ to fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału. W KBC BRIC FIZ otrzymujesz gwarancję belgijskiego Banku KBC, która mówi, że w dniu zapadalności funduszu otrzymasz minimum zwrot zainwestowanych w fundusz oszczędności, niezależnie od tego czy wartość indeksu S&P BRIC 40 Price Euro Index wzrośnie czy spadnie.

Uczestnik funduszu ma możliwość wycofania się z inwestycji raz na miesiąc, sprzedając certyfikaty inwestycyjne wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze wykupienie certyfikatów wynosi 1,15% wartości wykupowanych certyfikatów.

Do kogo kierowany jest fundusz?

Fundusz inwestycyjny kierowany jest do inwestorów, którzy poszukują stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych, instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, a jednocześnie stronią od ryzykownych inwestycji związanych z rynkiem akcji. Z uwagi na fakt, że wysokość możliwej do osiągnięcia stopy zwrotu w Dniu Zapadalności uzależniona będzie od zmian wartości indeksu wchodzącego w skład Koszyka, obliczonych zgodnie z Artykułem 35 Statutu Funduszu, na jego wyniki wpływ mieć będą ceny akcji 40 firm z Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Słabe wyniki gospodarcze oraz ewentualne gwałtowne lub długotrwałe spadki notowań papierów wartościowych będą w sposób negatywny oddziaływać na wysokość potencjalnej stopy zwrotu. Gwarancja wystawiona przez Bank KBC N.V. stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla inwestorów.

Podstawowe zasady polityki inwestycyjnej

W związku z określonym celem inwestycyjnym Fund Partners Kredyt Bank BRIC 1 jako subfundusz funduszu Fund Partners:

1) inwestuje swoje aktywa w obligacje emitowane lub gwarantowane przez kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub innych emitentów posiadających ocenę inwestycyjną [investment grade] (a nie spekulacyjną [speculative grade]), z zachowaniem zasady dywersyfikacji ryzyka. W każdym przypadku będą one papierami wartościowymi notowanymi na prawidłowo funkcjonującym, renomowanym rynku regulowanym, otwartym dla ludności krajów członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zważywszy że nie jest możliwe znalezienie na rynku portfela obligacji, z których wszystkie będą miały termin płatności przypadający na dzień zapadalności Subfunduszu, Subfundusz inwestuje w obligacje emitowane lub gwarantowane przez kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub innych emitentów posiadających ocenę inwestycyjną [investment grade] (a nie spekulacyjną [speculative grade]), których termin wykupu przypadać będzie na datę względnie bliską terminowi zapadalności Subfunduszu. Zapadalność tych obligacji może przypadać wcześniej lub później w stosunku do zapadalności Subfunduszu;

2) w ramach zawieranych zawieranych kontraktów swap typu: "obligacje wyemitowane lub gwarantowane przez kraj członkowski Unii Gospodarczo-Walutowej lub emitentów posiadających rating pierwszej kategorii, w zamian za indeks powiązany z akcjami", Subfundusz zobowiązuje się do przenoszenia na Drugą Stronę takiego kontraktu dochodów netto z tych obligacji (kupony roczne) przez czas trwania Subfunduszu;

3) został należycie upoważniony do ulokowania, z zachowaniem zasady dywersyfikacji ryzyka, do 100% aktywów netto każdego Subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego tego państwa, przez państwo członkowskie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przez organizacje międzynarodowe o charakterze publicznym, do których należy jedno lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, pod warunkiem że papiery te pochodzą z co najmniej sześciu różnych emisji, przy czym udział papierów wartościowych jednej emisji nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości Subfunduszu;

4) pomocniczo utrzymuje pozostałe posiadane aktywa jako aktywa płynne. Ulokowanie tych aktywów zgodnie ze zmienną stopą PLZ-WIBOR-WIBO generuje przychody (odsetki) przez czas trwania Subfunduszu. Subfundusz zawiera równocześnie kontrakt swap typu: "PLZ-WIBOR-WIBO w zamian za opcję swap powiązaną z indeksem", na mocy którego zobowiązuje się do przenoszenia uzyskiwanych dochodów odsetkowych netto dwa razy w ciągu roku na Drugą Stronę takiego kontraktu;

5) w zamian za powyższe dochody Druga Strona tych dwóch kontraktów swap zobowiązuje się do zapłaty Subfunduszowi w Dniu Zapadalności określonych środków pieniężnych. Kwota powyższych środków pieniężnych będzie równa wartości "Best Of" (Minimalnej Stopie Zwrotu) lub wzrostowi wartości Koszyka pomnożonemu przez Stopę Udziału – zależnie od tego, która z powyższych kwot będzie większa, z zastrzeżeniem Maksymalnej Stopy Zwrotu.;

6) może ulokować (uwzględniając zasadę dywersyfikacji ryzyka) do 100% /sto procent/ aktywów netto w papierach wartościowych wyemitowanych w Polsce.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: