Fundusz DWS Zrównoważony


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Zrównoważony

Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zrównoważonego jest stabilne i długoterminowe powiększanie wartości aktywów poprzez ich aktywne inwestowanie w papiery wartościowe zarówno związane z podwyższonym ryzykiem, jak i papiery wartościowe o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Podwyższony stopień ryzyka inwestycyjnego oznacza, że wartość jednostek uczestnictwa może ulegać istotnym wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Powierzone środki pieniężne są inwestowane zarówno w akcje jak i w dłużne papiery wartościowe. Udział akcji w aktywach, poza sytuacjami nadzwyczajnymi zawiera się w przedziale od 10% do 65%.

Przy doborze lokat DWS Polska FIO Zrównoważonego zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał będzie pod uwagę następujące kryteria; ocena perspektyw ekonomicznych spółki w przypadku inwestycji w akcje, przy szczególnym uwzględnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju, ocena możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, ocena ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny, płynność dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynności innych lokat Funduszu, możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości, ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz inwestycyjny DWS Zrównoważony" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: