Fundusz DWS Zabezpieczenia Emerytalnego


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne DWS

Fundusz DWS Zabezpieczenia Emerytalnego

Celem inwestycyjnym DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, realizowany poprzez ich lokowanie w papiery wartościowe o niskim poziomie ryzyka, przy założeniu utrzymywania przeważającej części aktywów w dłużnych papierach wartościowych lub środkach pieniężnych. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu.

Zasady polityki inwestycyjnej DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego są zgodne z zasadami polityki inwestycyjnej przewidzianej dla otwartych funduszy emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych działających na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Przy doborze lokat DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego zmierzając do realizacji celu, dla którego został utworzony, brał będzie pod uwagę następujące kryteria; ocena perspektyw ekonomicznych spółki w przypadku inwestycji w akcje, przy szczególnym uwzględnieniu spodziewanej dynamiki rozwoju, ocena możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, ocena ryzyka spadku ceny papieru wartościowego w relacji do oczekiwanej zmiany jego ceny, płynność dokonywanej lokaty, w tym w relacji do płynności innych lokat DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego, możliwość zabezpieczenia lokaty pod względem ryzyka utraty jej wartości, ryzyko kursowe waluty, w przypadku lokat zagranicznych, spełnienie zasad dywersyfikacji lokat.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy DWS

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Inwestycyjny DWS Zabezpieczenia Emerytalnego" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: