Fundusz BPH FIO Stabilnego Wzrostu


Fundusz BPH FIO Stabilnego Wzrostu

Celem Funduszu BPH FIO Stabilnego Wzrostu jest osiąganie dochodu z lokowania Aktywów Funduszu w udziałowe i wierzycielskie papiery wartościowe. Dla zachowania płynności oraz dla zachowania charakteru Funduszu jako funduszu stabilnego wzrostu.

Aktywa Funduszu są również lokowane w dłużne papiery wartościowe, w szczególności emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Aktywa Funduszu będą inwestowane z zachowaniem zasady ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Fundusz jest funduszem stabilnego wzrostu. Całkowita wartość lokat w papierach udziałowych nie będzie większa niż 40% wartości aktywów netto Funduszu. Całkowita wartość lokat w papiery wierzycielskie nie będzie mniejsza niż 60% wartości aktywów netto Funduszu. Udział udziałowych i wierzycielskich papierów wartościowych w aktywach Funduszu będzie ulegał zmianie w zależności od oceny ogólnej koniunktury na rynku kapitałowym oraz oceny poszczególnych kategorii lokat.

Fundusz BPH FIO Stabilnego Wzrostu inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe i akcje.

Przy ocenie inwestycji w udziałowe papiery wartościowe uwzględnia się kondycję finansową emitenta, skalę jego działalności, pozycję i udział w branży, płynność papierów wartościowych w regulowanym obrocie oraz prognozy dotyczące wyników finansowych emitenta. Przy ocenie inwestycji w wierzycielskie papiery wartościowe dokonuje się analizy krzywej dochodowości oraz uwzględnia się czynniki makroekonomiczne np. prognozowany poziom inflacji, politykę fiskalną i monetarną, saldo obrotów bieżących, stan budżetu, przewidywania co do poziomu wzrostu gospodarczego. W przypadku nieskarbowych papierów wartościowych ocenia się także ryzyko niewypłacalności ich emitenta.

Lokaty w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą przekraczać 35% wartości aktywów netto Funduszu.

Wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu BPH FIO Stabilnego Wzrostu będzie cechować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela, w szczególności z powodu inwestycji w akcje.

Powyższe informacje pochodzą ze statutu Funduszu

Dane adresowe:

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz BPH FIO Stabilnego Wzrostu" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy BPH

Oceń ten artykuł: