Fundusz Arka BZ WBK Akcji


Fundusz Arka BZ WBK Akcji

[08.10.2007] Fundusz inwestycyjny Arka BZ WBK Akcji może inwestować w akcje co najmniej 66% aktywów. Jego inwestycje opierają się głównie na analizie fundamentalnej, badającej kondycje całej gospodarki, konkretnej branży oraz poszczególnych spółek.

Budowa portfela opiera się głównie na zajmowaniu długich pozycji w akcjach. Dobierając je do portfela, Fundusz wybiera przede wszystkim spółki niedowartościowane pod względem posiadanych aktywów, generowanej sprzedaży i zysków oraz perspektyw wzrostu. Arka BZ WBK Akcji polecana w przypadku inwestycji długoterminowych, planowanych na minimum 5 lat. Inwestowanie w akcje zwiększa poziom potencjalnych zysków, ale niesie również ryzyko wahań, które są zależne od bieżącej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Strategia długoterminowa pozwala zmaksymalizować prawdopodobieństwo atrakcyjnych zysków.

Środki niezainwestowane w akcje są lokowane w Bony Skarbowe, obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne. Taki sposób inwestowania ma dostarczyć uczestnikom maksymalnych dochodów w okresie koniunktury giełdowej i jednocześnie ograniczać spadki wartości inwestycji w okresie bessy.

Budowa części dłużnej portfela opiera się zasadniczo na zajmowaniu pozycji długich w papierach dłużnych. Arka BZ WBK Akcji dokonuje inwestycji w dłużne papiery wartościowe, opierając się na ocenie perspektyw zmian inflacji i stóp procentowych na rynkach, na których Fundusz inwestuje. Dobór emitentów dłużnych papierów wartościowych opiera się na ocenie ich wiarygodności kredytowej.

Fundusz Arka Akcji może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu Arka Akcji lub ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, pod warunkiem, że zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Arka Akcji.

Więcej informacji:
Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

* * *

Jednostki uczestnictwa Funduszy Arka można nabyć w placówkach i oddziałach wielu różnych dystrybutorów, takich jak:

Bank Zachodni WBK S.A.
Dom Maklerski BZ WBK S.A.
BRE Bank SA Private Banking
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
Deutsche Bank PBC S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA
Bank Millennium S.A. Prestige

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Arka

Nota prawna: Przed użyciem strony " Fundusze inwestycyjne Arka " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: