BGK pozyskał 500 mln euro na budowę drogi ekspresowej S61

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 500 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Pieniądze będą przeznaczone na budowę odcinków drogi ekspresowej S61 Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa z Litwą w Budzisku. Ich łączna długość wyniesie ok. 200 km. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), z którego finansowana jest budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w szczególności budowa tras szybkiego ruchu: autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.

Droga ekspresowa S61 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Via Baltica, który pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Jest to trasa o istotnym charakterze tranzytowym i bardzo dużym znaczeniu dla systemu transportowego Polski.

Kluczowe elementy

Jednym z kluczowych elementów działalności BGK jest poprawa jakości życia Polaków. Budowa odcinków S61 objętych współfinansowaniem z kredytu EBI usprawni połączenie centralnej Polski z regionem warmińsko-mazurskim i podlaskim oraz z krajami bałtyckimi: Litwą, Łotwą i Estonią. Zdecydowanie wzrośnie bezpieczeństwo i komfort podróży mieszkańców tych regionów, a także znaczenie tranzytowe, a zatem i gospodarcze całego szlaku.

Kontynuacja współpracy

Udzielony kredyt jest kontynuacją długoletniej współpracy BGK z EBI przy finansowaniu inwestycji drogowych. Od 2005 roku Europejski Bank Inwestycyjny udzielił BGK 34 kredytów na rzecz KFD o łącznej wartości ok. 12,7 mld euro.

Ostatnim udzielonym kredytem Europejski Bank Inwestycyjny potwierdza wsparcie dla budowy strategicznej infrastruktury w Polsce, obejmującej główne połączenia drogowe wewnątrz kraju i z sąsiednimi państwami. Na początku tego roku zawarto umowę z BGK o wartości 580 mln euro na finansowanie drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, która służy głównie mieszkańcom południowej Polski. Teraz z zadowoleniem wspierana jest także modernizacja drogi ekspresowej S61 na północnym wschodzie kraju, która ma polepszyć ważne połączenie drogowe z krajami bałtyckimi.

Od 2004 roku łączne wydatki na budowę dróg ze środków zarządzanego przez BGK Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 132 mld złotych. Wymiernym efektem działań funduszu jest sfinansowanie budowy ponad 1200 km odcinków autostrad i 1600 km odcinków dróg ekspresowych.

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Oceń ten artykuł: