Giełdowe ALTUS TFI oferuje rekordową stopę dywidendy

Giełdowe ALTUS TFI oferuje rekordową stopę dywidendy

Akcjonariusze notowanego na warszawskiej giełdzie niezależnego ALTUS TFI S.A. poparli zaproponowany przez zarząd i zaakceptowany przez radę nadzorczą podział 79,8 mln zł jednostkowego zysku netto za 2017 r. Ponad 86% tej kwoty zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy, 10% na cele społeczne, a reszta na kapitał zapasowy. W efekcie inwestorzy otrzymają 1,49 zł brutto na jedną akcję, co daje stopę dywidendy na poziomie 13%, jedną z najwyższych spośród spółek z GPW.

Akcjonariusze notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie niezależnego ALTUS TFI S.A. podsumowali 2017 r., rekordowy dla giełdowej spółki. Działające od ponad dziewięciu lat na polskim rynku towarzystwo z sukcesem zajmuje się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, przeznaczonymi dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych, funduszy otwartych, przeznaczonych dla klientów indywidualnych oraz świadczeniem usług asset management.

11 czerwca br. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ALTUS TFI S.A. zatwierdziło jego jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 r., zgodnie, z którym:

 • bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 r. sumę 185 002 tys. zł;
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazuje 79 852 tys. zysku netto;
 • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego w wysokości 150 475 tys. zł;
 • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36 421 tys. zł.

Akcjonariusze zatwierdzili również skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALTUS TFI S.A. za 2017 r., zgodnie, z którym:

 • bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 r. sumę 219 706 tys. zł;
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazuje 99,949 tys. zysku netto;
 • zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego w wysokości 176 616 tys. zł;
 • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 930 tys. zł.

W 2017 r. wartość ich portfela, mimo zawirowań na rynku funduszy inwestycyjnych na początku roku, wynikających ze zmian w prawie, była na stabilnym poziomie. Spowodowane bardziej restrykcyjnymi przepisami podatkowymi odpływy w segmencie dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych na początku ub.r., udało się im skompensować dzięki napływom środków do niededykowanych funduszy zamkniętych, jak funduszy otwartych. W efekcie na koniec ub.r. mieli 14,66 mld zł aktywów zarządzanych w ramach funduszy inwestycyjnych i usługi asset management.

Dzięki przejęciu BPH TFI S.A. (obecnie Rockbridge TFI S.A. ) ich aktywa na poziomie skonsolidowanym wzrosły do 16,77 mld zł, co było najlepszym wynikiem w ośmioletniej historii. ALTUS TFI S.A. zajmował tym samym piąte miejsce wśród 41 krajowych TFI, i byliśmy największym towarzystwem notowanym na warszawskiej giełdzie.

Wzrost aktywów korzystnie przełożył się na ich przychody i zysk netto wypracowane w 2017 r., i co ważniejsze stanowi stabilną bazę do ich utrzymania w tym roku, co było już widoczne w I kwartale 2018 r. Nadal chcą dynamicznie pozyskiwać środki od zamożnych osób prywatnych jak i instytucji oraz z rynku masowego, bezpośrednio, i dzięki współpracy z dotychczasowymi i kolejnymi dystrybutorami. Kontynuują strategię konsolidacji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. Rozpoczęli prace nad przejęciem Esaliens TFIS.A., które zarządza ok. 3 mld zł, dzięki czemu ich aktywa na poziomie grupy powinny wzrosnąć do 20 mld zł, i awansują na trzecie miejsce wśród krajowych firm zarządzających aktywami w Polsce.

Akcjonariusze Altus TFI S.A. zatwierdzili sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2017 r. Następnie, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu, co do podziału jednostkowego zysku netto za 2017 r., zdecydowali się przeznaczyć:

 • 68,72 mln zł, kwotę stanowiącą 86,1% zysku, na wypłatę dywidendy;
 • 7,98 mln zł, kwotę stanowiącą 10% zysku, na cele społeczne, zgodnie z art. 20 ust. 5 statutu spółki;
 • 3,15 mln zł, kwotę stanowiącą 3,94% zysku, na kapitał rezerwowy.

W konsekwencji walne zgromadzenie upoważniło zarząd ALTUS TFI S.A. do wypłaty 1,49 zł brutto dywidendy na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 18 czerwca, a dzień wypłaty na 25 czerwca 2018 r. Akcjonariusze mieli do wyboru dywidendę lub skup akcji własnych. Zdecydowali się na pierwszy sposób podziału zysku, uznając wypłatę dywidendy za bardziej korzystne rozwiązanie. Jej wysokość uwzględnia wymogi kapitałowe związane z aktywnością, aktualną sytuację finansową, planowane inwestycje i cele strategiczne.

Biorąc pod uwagę wczorajsze zamknięcie, 1,49 zł brutto akcję ALTUS TFI S.A. daje stopę dywidendy na poziomie ok. 13,2%, ok. 60% wyższą niż rok temu, i jedną z najwyższych oferowanych w tym roku przez spółki notowane na GPW. Chcą dzielić się zyskiem z akcjonariuszami w kolejnych latach.

Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej ALTUS TFI S.A. za 2017 r. Wybrało też członków rady nowej kadencji. Jej przewodniczącym został Piotr Osiecki, największy akcjonariusz ALTUS TFI S.A.

ALTUS TFI S.A.

Niezależne ALTUS TFI S.A. działa na polskim rynku ponad dziewięciu lat. 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami, a 16 czerwca 2010 r. zezwolenie na zarządzanie portfelami instrumentów finansowych. Towarzystwo nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej – jego twórcami są m.in. Piotr Osiecki (spółka zależna od prezesa Osieckiego pozostaje największym akcjonariuszem) i Andrzej Zydorowicz, obaj od kilkunastu lat związani z polskim rynkiem kapitałowym.

Akcjonariuszami są także zarządzający, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Prawa do akcji ALTUS TFI S.A. zadebiutowały 11 lipca 2014 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast akcje spółki są przedmiotem obrotu dokonywanym na rynku regulowanym od 20 sierpnia 2014 r. (indeksy: sWIG80, WIG-Poland).

Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna co także potwierdzają wyniki bieżącego roku.

W I kwartale 2018 r. ALTUS TFI S.A. wypracowało 23,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 89,97 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Na koniec maja br. ALTUS TFI S.A. zarządzało 14,62 mld zł aktywów: 8,34 mld zł zgromadzonych w 78 funduszach inwestycyjnych oraz 6,28 mld zł w ramach usługi asset management.

Źródło: Altus TFI S.A.

Oceń ten artykuł: