Private equity – globalne trendy a sprawa polska

Private equity – globalne trendy a sprawa polska

[30.07.2014] Polska jest postrzegana wyjątkowo pozytywnie przez zagranicznych inwestorów, również tych zainteresowanych branżą private equity, przede wszystkim ze względu na silną gospodarkę i uniknięcie recesji w trakcie ostatniego światowego kryzysu gospodarczego. Polska i pozostałe kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej należą do liderów wśród najszybciej rozwijających się rynków transakcji typu private equity w całej Europie.

Private equity to termin oznaczający inwestowanie w aktywa (zarówno papiery dłużne, jak i papiery wartościowe) ulokowane w firmach pozostających poza publicznym obrotem giełdowym. W zależności od fazy rozwoju danej firmy w ramach szeroko pojętej branży private equity można dodatkowo wyróżnić inwestycje venture capital (inwestujące w przedsiębiorstwa będące we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji, jednak mogące się pochwalić już pewnymi osiągnięciami) oraz inwestycje seed capital (inwestujące w start-upy, pomysły biznesowe; firmy, które często nie generują jeszcze żadnych przychodów). Ponadto należy wspomnieć również o tzw. "aniołach biznesu", tj. zamożnych inwestorach indywidualnych, którzy osobiście, z własnego kapitału wspierają raczkujące pomysły biznesowe.

Często zarówno w literaturze, jak i w praktyce biznesowej na określenie wszystkich tych typów inwestycji używa się terminu private equity. Ze względu na znacznie mniejszy dostęp do informacji na temat spółek pozagiełdowych fundusze tego typu bywają również określane jako fundusze wysokiego ryzyka. W ostatnich latach sektor private equity w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie, przede wszystkim ze względu na stosunkowo niewielką penetrację rynku przez poszczególne fundusze. Obecnie w Polsce działa około 1300 podmiotów zajmujących się tego typu inwestycjami, z czego około 30 określa się jako działające aktywnie (tj. posiadające swoje przedstawicielstwa lub regularnie inwestujące w naszym kraju).

Europa Środkowa na tle świata

Badanie rynku private equity w regionie Europy Środkowej i Centralnej przeprowadzone pod koniec 2013 r. przez firmę doradczą Deloitte wskazuje na istotny wzrost pozytywnych przewidywań odnośnie rozwoju tego sektora wśród funduszy inwestujących w tym regionie. Indeks Zaufania PE wzrósł w ciągu roku od wartości 71 na jesieni 2012 do 127 na jesieni 2013 (wartość indeksu jest budowana w oparciu o odpowiedzi ankietowanych zarządzających funduszy odnośnie perspektyw rozwoju rynku).

Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, że rynek private equity w naszym regionie zaczyna być postrzegany w podobny sposób do swojego odpowiednika w Europie Zachodniej, a nie jako część tzw. "rynków wschodzących". Wynika to przede wszystkim z faktu, że w ostatnim badaniu cena i warunki transakcji zostały uznane za najważniejsze czynniki różnicujące poszczególne fundusze w walce konkurencyjnej o sfinalizowanie zakupu. Jeszcze kilka lat temu respondenci kładli nacisk przede wszystkim na obecność na lokalnym rynku oraz odpowiednie zrozumienie ryzyka wynikającego z inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Globalne trendy a sprawa polska

Rynek private equity zaczął się rozwijać w Polsce w latach 90. Znaczny wkład w rozwój tego sektora miały Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. To właśnie te instytucje stały się najważniejszymi inwestorami w funduszach aktywnych (tj. funduszach, których celem jest uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż rynkowa). Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stanowiło kolejny bodziec dla przyspieszenia tempa rozwoju rynku private equity w Polsce. Miało to związek przede wszystkim z ujednoliceniem prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, co znacznie zachęciło zagraniczne fundusze inwestujące na rynku prywatnym.

Polska jest postrzegana wyjątkowo pozytywnie przez zagranicznych inwestorów, również tych zainteresowanych branżą private equity, przede wszystkim ze względu na silną gospodarkę i uniknięcie recesji w trakcie ostatniego światowego kryzysu gospodarczego. Polska i pozostałe kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej należą do liderów wśród najszybciej rozwijających się rynków transakcji typu private equity w całej Europie. W 2013 r. w porównaniu do roku 2012 wartość wszystkich przejęć przeprowadzonych w Polsce wzrosła o 1,9%. Szybszy przyrost sektora PE osiągnęły jedynie rynki krajów skandynawskich oraz rynek niemiecki. W pozostałych krajach regionu CEE (Central and Eastern Europe) odnotowano wzrost wielkości transakcji o 1,5%. Dla porównania na niektórych rynkach wartość transakcji zawieranych przez fundusze PE spadła (np. we Francji o 0,7%).

Istotne transakcje private equity w Polsce w 2013 r.

Fundusz

Firma

Szacowana wartość transakcji (w mln euro)

Mid Europa Partners LLP

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynica SA

11,84

Penta Investment Ltd

ACP Pharma SA

103

Penta Investment Ltd

EMC Instytut Medyczny SA

21

Tar Heel Capital LLC

Rockfin Group sp. z o o.

bd

Mid Europa Partners LLP

Polskie Koleje Linowe SA

52

The Gores Group LLC

ApoTesslle sp. z o.o.

bd

Doughty Hanson & Co

Multikino SA

bd

Perspektywy na najbliższe lata

Raport firmy doradczej Grant Thornton prognozuje dynamiczny rozwój inwestycji typu private equity w Polsce w nadchodzącym roku. "Z pewnością nadchodzący okres będzie tym, w którym aktywność rynku zwiększy się, w szczególności w kierunku zbierania środków finansowych oraz w poszukiwaniu interesujących inwestycji w Polsce" – twierdzi Jacek Kajko, Partner Zarządzający WSI Capital.

Dodatkowym motorem wzrostu dla rynku private equity może okazać się reforma systemu emerytalnego przyjęta przez parlament pod koniec 2013 r. W związku z ograniczeniami nałożonymi na Otwarte Fundusze Emerytalne w zakresie inwestowania w obligacje rządowe, będą one zmuszone do poszukiwania alternatywnych form lokowania aktywów.

Eksperci przewidują, że w najbliższych latach do sektorów, które będą cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów rynku prywatnego, będą należeć: opieka zdrowotna, handel detaliczny, branża ochrony zdrowia oraz media. Ponadto można oczekiwać wzmożonej aktywności funduszy w branży informatycznej i technologicznej. Do mniej perspektywicznych sektorów zaliczają się przemysł oraz energetyka.  

Krzysztof Walczak

Treści dostarcza GazetaTrend.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: