Stawki wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na 2022 rok

Stawki wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na 2022 rok

Stawki wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego na 2022 rok

W czwartek 18 listopada w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, Minister Rodziny i Polityki Społecznej obwieścił informację w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022 (poz. 1055).

Zgodnie z art. 13a ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone, z zastrzeżeniem ust. 1a – który stanowi, że wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, a wiec nie tylko przedsiębiorcę, ale i:

1) twórcę i artystę;

2) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
4) akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół

– nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1.

Na podstawie przedmiotowego obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w 2022 roku:

  1. a) wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego o której mowa w ww. art. 13a ust. 1 wynosi 7106,40 zł;
  2. b) wysokość kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o której mowa w ww. art. 13a ust. 1a wynosi 10 659,60 zł.

W 2021 r. obowiązują odpowiednio kwoty: 6310,80 zł i 9466,20 zł.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: