Rekompensaty oraz nowe zakazy i prawo użycia środków przymusu bezpośredniego w strefie przygranicznej

Stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

W poniedziałek 15 listopada rząd przedstawił nowy projekt zmian ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1754), których celem jest zwiększenie skuteczności jak i bezpieczeństwa funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przewidziano również odpowiednie dostosowanie przepisów o rekompensatach dla przedsiębiorców w pasie przygranicznym w związku z wprowadzeniem okresowego zakazu przebywania na tym terenie. Wszystko to w odpowiedzi na bieżące wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej.

Jak piszą w uzasadnieniu ustawy autorzy projektowanych zmian, w okresie wrzesień – październik 2021 r. Straż Graniczna zapobiegła ponad 23 tys. prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi, zatrzymała 1,5 tys. osób. Od początku tego granicznego kryzysu zarzuty karne przedstawiono 392 osobom uczestniczącym w przerzucie migrantów. Dlatego też „W opinii projektodawcy, w związku z trwającą presją migracyjną oraz nasilającymi się incydentami na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej (…) niezbędne jest, w szczególności w celu zapewnienia skuteczności działań Straży Granicznej (…) dodanie (…) możliwości wprowadzenia, na czas określony, zakazu przebywania na szczególnie narażonych na powyższe działania obszarach przy linii granicy państwowej”.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej, będzie mógł wprowadzić na określonym obszarze zakaz przebywania. Zakaz ten nie będzie obejmował wymienionych w projekcie osób, m.in.: stale zamieszkujących, prowadzących działalność gospodarczą, wykonujących pracę zarobkową, pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze objętym zakazem, pobierających naukę lub będących opiekunami osób pobierających tam naukę.

Obwarowaniem tej regulacji będzie przepis karny stanowiący, że przebywający na obszarze objętym zakazem, a nieposiadający do tego uprawnień, podlegać będą karze aresztu lub grzywny.

Natomiast nowelizacją ustawy o Straży Granicznej, rząd chce rozszerzyć katalog środków przymusu bezpośredniego, których będą mogli używać funkcjonariusze Straży Granicznej, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających, obecnie będące w dyspozycji Policji. Na tę chwilę funkcjonariusz SG mogą wykorzystywać:

– chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających;

– granaty łzawiące oraz inne urządzenia przeznaczone do miotania środków obezwładniających.

Dokonane zostaną również adekwatne zmiany w zakresie wypłat rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. O rekompensatę będą mogli wystąpić również przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania wprowadzanym niniejszą nowelizacją. Rekompensata liczona będzie za 30 dni trwania zakazu przebywania, i przysługiwać w wysokości 65%  średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, w okresie obejmującym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie tego zakazu.

Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem części regulacji dotyczących mianowania na stanowisko służbowe w Straży Granicznej i kwalifikacji zawodowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: