KE proponuje zmniejszenie ceł importowych na przywóz z krajów o niskim PKB

KE proponuje zmniejszenie ceł importowych na przywóz z krajów o niskim PKB

KE proponuje zmniejszenie ceł importowych na przywóz z krajów o niskim PKB

W środę 22 września Komisja Europejska przyjęła projekt nowego unijnego „ogólnego systemu preferencji taryfowych” (GSP) na lata 2024 – 2034. Na jego mocy proponuje zmniejszenie, lub całkowite zniesienie ceł importowych na towary przywożone na terytorium Unii Europejskiej z krajów o niskim PKB i znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Unijny GSP to ustanowiony w 1971 r. instrument polityki handlowej i rozwojowej oparty na rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 z 25 października 2012 r. System GSP dzięki zniesieniu lub obniżeniu ceł importowych oferuje łatwiejszy dostęp do rynku UE dla towarów eksportowanych z krajów o niskich PKB. Niższe stawki celne przyczyniają się w tych państwach do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Preferencyjny dostęp do rynku UE pomaga również krajom o niskich dochodach generować dodatkowe przychody, które mogą zainwestować w celu dywersyfikacji ich gospodarek. Co oferuje GSP?

– bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp do rynku UE wszystkim produktom z krajów najsłabiej rozwiniętych, z wyjątkiem broni i amunicji;

– obniżenie lub całkowite zniesienie ceł na dwie trzecie pozycji taryfowych dla krajów o niskim i o średnim PKB;

– system GSP+ udostępniający krajom o niskim i niższym średnim dochodzie szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, które obniża taryfy celne do 0% dla tych samych pozycji taryfowych co standardowy GSP.

Proponowane przez Komisję nowe unijne rozporządzenie w sprawie GSP ma pomóc państwom znajdującym się w trudnej sytuacji gospodarczej w eliminacji ubóstwa, pobudzeniu zrównoważonego rozwoju oraz zwiększeniu ich udziału w gospodarce światowej. Najważniejsze założenia projektu:

– kraje najsłabiej rozwinięte będą mogły ubiegać się o szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+), jeżeli zobowiążą się do stosowania surowych norm zrównoważonego rozwoju i w ten sposób utrzymają znaczące preferencje taryfowe w zakresie dostępu do rynku UE;

– czasowe zawieszenie preferencji taryfowych dla wysoce konkurencyjnych produktów o dziesięć punktów procentowych by duzi producenci nie ograniczali dostępu do sektorów, w których są bardzo konkurencyjni;

– ustanowienie dobrze zdefiniowanych ram prawnych dla obecnych beneficjentów GSP+ w celu dostosowania się do nowych wymogów, zapewniających odpowiedni okres przejściowy i wymagających przedstawienia planów wdrożenia;

– rozszerzenie katalogu konwencji międzynarodowych, które kraje objęte GSP+ muszą ratyfikować, poza obecne siedem instrumentów środowiskowych i klimatycznych, włączając do tego wykazu porozumienie paryskie.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: