Bezzwrotne 9 tys. zł dla małopolskich jednoosobowych przedsiębiorców

Bezzwrotne 9 tys. zł dla małopolskich jednoosobowych przedsiębiorców

Bezzwrotne 9 tys. zł dla małopolskich jednoosobowych przedsiębiorców

Już 17 sierpnia 2020 r. rusza pierwszy etap naboru wniosków o przyznanie bonu rekompensacyjnego dla samozatrudnionych z terenu województwa małopolskiego w wysokości 9 tys. zł. Jednoosobowi przedsiębiorcy by nie zwracać tych środków będą musieli je wydać na bieżącą działalność w okresie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.

Nie tylko ratowanie dużych przedsiębiorstw, i nie tylko 5 tys. zł pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Małopolska postanowiła wesprzeć dodatkowo samozatrudnionych. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził w połowie lipca 2020 r. pulę 16 mln zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.

To rozszerzenie pakietu przedsiębiorczości w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w odpowiedzi na zaistniały kryzys gospodarczy, a władze województwa zapowiadają, że pula wsparcia może wzrosnąć nawet do ponad 20 mln zł. O bezzwrotny bon w wysokości 9 tys. zł może się ubiegać osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą we własnym imieniu, niezatrudniająca pracownika w wymiarze pełnego etatu (ani kilku, których suma cząstkowych etatów składałaby się na 1 pełny etat lub więcej), jeśli:

– na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku posiada stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa małopolskiego, a także faktycznie prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),

– w okresie od 31 grudnia 2019 r. do dnia złożenia wniosku o udzielenie bonu prowadziła działalność gospodarczą bez jej zawieszania lub zaprzestania,

– na dzień 31 grudnia 2019 r. jak i na dzień złożenia wniosku nie zatrudniała ani nie zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu (bądź sumy cząstkowych etatów równej 1 lub więcej),
– boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz jej sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jej obroty w pełnym miesiącu kalendarzowym czerwcu lub lipcu 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 75%,

– w dniu udzielenia pomocy firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

– na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie lub uregulowała te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o przyznaniu bonu.

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli wydatkować uzyskaną pomoc na koszty bieżącej działalności w okresie 3 miesięcy od dnia jej wypłaty. Otrzymanie małopolskiego bonu rekompensacyjnego nie zamyka samozatrudnionym drogi do pozyskiwania innych form pomocy od państwa, oczywiście na cele inne, niż te, na które przeznaczą środki z bonu rekompensacyjnego. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do niezawieszania i niezamykania prowadzonej działalności w okresie 3 miesięcy od dnia wypłaty środków. Po jego upływie będą zobowiązani do złożenia sprawozdania stanowiącego rozliczenie wydatkowania bonu. Nieutrzymanie działalności gospodarczej w tym okresie skutkować będzie koniecznością zwrotu całości otrzymanego wsparcia wraz odsetkami.

Program wsparcia realizuje Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o przyznanie bonu samozatrudnieni mogą składać w dwóch etapach:

  1. – od g. 12.00 dnia 17 sierpnia 2020 r. do g. 12.00 dnia 28 sierpnia 2020 r.;
  2. – od g. 12.oo dnia 31 sierpnia 2020 r. do g. 12.00 dnia 7 września 2020 r. lub do momentu, gdy wartość bonów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty puli pomocy, a więc 20,8 mln zł.

źródło: www.malopolska.pl

Oceń ten artykuł: