Etyka w zawodzie biegłego rewidenta

rewident

Wszystkie zawody publicznego zaufania stworzyły dla swoich członków kodeksy etyczne. Stanowią one fundament dbania o środowisko zawodowe i prawidłowego wykonywania pracy. Jak samorządy są w stanie wpłynąć na etyczne zachowania przedstawicieli profesji?

Rezultaty pracy biegłego rewidenta mają na celu zwiększenie zaufania do wiarygodności informacji finansowej, którą sporządza i publikuje kierownik jednostki – firmy funkcjonującej
w obrocie gospodarczym.

Dla interesariuszy tych sprawozdań finansowych jakość i wiarygodność informacji finansowej ma ogromne znaczenie dla podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych. Inwestorzy, akcjonariusze dokonują wyboru swoich inwestycji, kontrahenci – wiarygodnych dostawców i odbiorców, a także pracownicy – swoich pracodawców.

Dużą uwagę skupiamy na tym, aby biegli rewidenci stale aktualizowali swoje kompetencje. Przy stale zmieniających się regulacjach to permanentne wyzwania; przygotowanie alertów, ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych, spotkań, szkoleń i konferencji.

Zasady etyki – to baza profesji rewizji finansowej. Wydawanie właściwych osądów wymaga sceptycyzmu zawodowego, gromadzenia wiarygodnych i wystarczających dowodów dla potwierdzenia twierdzeń zawartych w sprawozdaniach finansowych sporządzonych przez klienta. A sceptycyzm zawodowy możliwy jest wyłącznie w przypadku niezależności, obiektywizmu oraz szerokich kompetencji merytorycznych w zakresie związanym z przedmiotem oceny.

Zagadnienia realizacji wysokiej jakości usług biegłego rewidenta, zasad etyki i zagrożeń dla ich przestrzegania będą również przedmiotem dyskusji środowiska biegłych rewidentów podczas jubileuszowej XX Konferencji Audytingu w Jachrance w dniach 26-28 listopada.

Wysoka jakość usług biegłego rewidenta nie opiera się jedynie na wiedzy merytorycznej, wpływa na nią również uczciwość i etyczna postawa. Zasady etyki w zawodzie biegłego rewidenta zostały określone w ustawie z 25 marca 2019 r. Nowy Kodeks Etyki będzie miał zastosowanie do czynności podjętych od 1 stycznia 2020 r. Przybliżanie jego treści i regularna praca nad omawianiem poszczególnych zagadnień to obecnie jedno z ważnych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

– Chcemy w sposób aktywny wpływać na wszechstronne wykształcenie młodych kandydatów do zawodu biegłego rewidenta, stąd nasze zaangażowanie w różnorodne inicjatywy. Każda osoba decydująca się na podjęcie pracy w zawodzie powinna od samego początku znać obowiązujące zasady etyki, wiedzieć, z jaką odpowiedzialnością wiąże się rola biegłego rewidenta i jak wpływa na środowisko gospodarcze i innych ludzi – mówi Barbara Misterska-Dragan, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Temat etyki w zawodzie biegłego rewidenta stanowi jedno z głównych zagadnień tegorocznej XX edycji Dorocznej Konferencji Audytingu organizowanej przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, która odbędzie się w dniach 25-27 listopada w hotelu Warszawianka w Jachrance. Drugiego dnia konferencji Ewa Jakubczyk-Cały na sesji dotyczącej wagi stosowania zasad etycznych w wykonywaniu zawodu omówi ze swoimi gośćmi zarówno wyzwania stosowania zasad etyki w otoczeniu biznesowym jak też w relacjach pomiędzy firmami audytorskimi oraz wewnątrz firm audytorskich, w których kultura organizacyjna, jako priorytet ustanawiać powinna etykę zawodu.

Źródło: Polska Izba Biegłych Rewidentów

Oceń ten artykuł: