Indywidualny Program Inwestycyjny AZJA w TUnŻ "WARTA" S.A.


Indywidualny Program Inwestycyjny AZJA w TUnŻ "WARTA" S.A.

[07.01.2008] Produkt ma charakter inwestycyjny, krótkoterminowy, oferując swym zakresem zarówno ochronę ubezpieczeniową, jak i możliwość pomnażania kapitału poprzez inwestowanie w ramach Funduszu oferowanego przez TUnŻ "WARTA" S.A.

Jest to produkt średnioterminowy z 3-letnim okresem trwania umowy oraz ograniczonym okresem sprzedaży (od 07.01.2008 r. do 22.02.2008 r.). W ramach funduszu tworzone jest dla każdego z ubezpieczonych indywidualne konto inwestycyjne, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa podlegające wycenie dokonywanej 2 razy w miesiącu.

Umowa zawierana jest na czas określony, do dnia określonego w polisie jako koniec okresu ubezpieczenia tj. 13 maja 2011 r.

Aktywa Funduszu AZJA 3 inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC Life Invest Fund Warta Asia – 1, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Life Fund Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu.

Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości koszyka 5 indeksów azjatyckich o równym udziale w koszyku: 20% Hang Seng (Hong Kong), 20% Hang Seng China Entreprises, 20% Nikkei 225 (Japan), 20% MSCI Singapore Cash, 20% MSCI Taiwan).

Fundusz oferuje możliwość osiągnięcia zysku kapitałowego w dniu zapadalności funduszu na poziomie 80% wzrostu wartości koszyka spółek lub dzięki ochronie kapitału klient otrzymuje środki odpowiadające wartości jednostek uczestnictwa liczonych według ceny nominalnej (100 PLN).

>>> POWRÓT
do strony dotyczącej TUnŻ "WARTA" S.A.

Oceń ten artykuł: