Skarga przeciw obarczaniu oskarżonego kosztami wynikłymi z bezpodstawnych działań prokuratora

Skarga przeciw obarczaniu oskarżonego kosztami wynikłymi z bezpodstawnych działań prokuratora

Skarga przeciw obarczaniu oskarżonego kosztami wynikłymi z bezpodstawnych działań prokuratora

W jednej ze spraw karnych o przestępstwo, sąd odwoławczy nie uwzględnił wniesionego przez prokuratora zaskarżenia i utrzymał w mocy wyrok umarzający warunkowo sprawę. Oskarżeni wnieśli o zwrot wydatków poniesionych na obrońców w postępowaniu odwoławczym. Sąd uznał, że zwrot im się nie należy, bowiem mogący znaleźć zastosowanie w tym przedmiocie art. 636 § 1 Kodeksu postępowania karnego nie daje do tego podstaw. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył to rozstrzygnięcie kasacją do Sądu Najwyższego.

Zgodnie z art. 636 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „W sprawach z oskarżenia publicznego, w razie nieuwzględnienia środka odwoławczego, wniesionego wyłącznie przez oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego, koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi na ogólnych zasadach ten, kto wniósł środek odwoławczy, a jeżeli środek ten pochodzi wyłącznie od oskarżyciela publicznego – koszty procesu za postępowanie odwoławcze ponosi Skarb Państwa” (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, ze zm.).

Sprawa kilku oskarżonych o przestępstwo z art. 158 Kodeksu karnego, a więc o udział w bójce, zakończyła się wyrokiem warunkowo umarzającym sprawę. Rozstrzygnięcie sądu I instancji zaskarżyła prokuratura, uznając je za zbyt łagodne. Sąd odwoławczy podtrzymał jednak ten wyrok, kosztami postępowania w II instancji obarczając Skarb Państwa. Obrońcy oskarżonych wystąpili o uzupełnienie wyroku i zasądzenie na rzecz ich klientów określonych kwot tytułem zwrotów wydatków na obronę, poniesionych przez nich w postępowaniu w II instancji. Sąd wniosek ich oddalił.

W uzasadnianiu swojego postanowienia sąd odwoławczy wskazał, że art. 636 § 1 K.p.k. nie reguluje kwestii ww. kosztów inaczej niż art. 634 stwierdzający, że jeśli tylko przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do kosztów procesu za postępowanie odwoławcze od orzeczeń kończących postępowanie w sprawie mają odpowiednie zastosowanie przepisy o kosztach za postępowanie przed sądem I instancji. A m.in. przepis art. 627 wyraźnie stwierdza, że w sprawach z oskarżenia publicznego sąd zasądza koszty sądowe na rzecz Skarbu Państwa od skazanego.

W podstawie wniesionej do Sądu Najwyższego kasacji, Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że przepis art. 636 § 1 K.p.k. wyraźnie stanowi, że w przypadku nieuwzględnienia przez sąd środka zaskarżenia wniesionego przez oskarżyciela publicznego w postepowaniu odwoławczym, koszty tego postępowania ponosi Skarb Państwa. Jak uzasadnia RPO:

„Oskarżyciel publiczny, związany jest zasadą obiektywizmu. Nie powinien więc poddawać kontroli instancyjnej zapadłego wyroku, jeżeli nie ma ku temu określonych w przepisach podstaw. Brak jest zatem jakichkolwiek racji, które przemawiałyby za obciążeniem oskarżonego kosztami powstałymi w wyniku działań oskarżyciela, które w ocenie Sądu odwoławczego w ogóle nie powinny były być podjęte”. – źródło: www.rpo.gov.pl

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: