Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych przez dzieci funkcjonariuszy publicznych niezgodny z Konstytucją

Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych przez dzieci funkcjonariuszy publicznych niezgodny z Konstytucją

Obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych przez dzieci funkcjonariuszy publicznych niezgodny z Konstytucją

25 listopada 2021 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że przepisy wprowadzające obowiązek ujawniania informacji dotyczących sytuacji majątkowej dzieci własnych, przysposobionych i dzieci małżonków funkcjonariuszy publicznych, takich jak: premier, ministrowie, posłowie, czy senatorowie, w związku z ciążącym na nich zobowiązaniem do składania oświadczeń majątkowych, są niezgodne z Konstytucją RP. TK rozpoznawał sprawę w pełnym składzie.

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim rozszerzają zakres oświadczeń majątkowych składanych przez funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową ich dzieci własnych, dzieci małżonka i dzieci przysposobionych, złożył Prezydent RP. W wyroku z 25 listopada TK orzekł, że wskazane przepisy są niezgodne z art. 18, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Chodzi o przepisy ustanawiające obowiązek ujawniania przez funkcjonariuszy publicznych – m.in. posłów, senatorów, europosłów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, Prezesów: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego – majątku osobistego i objętego małżeńską wspólnością majątkową ich dzieci własnych, dzieci przysposobionych i dzieci małżonka. Obowiązek ujawnienia obejmuje szczegółowe dane zarówno o sytuacji majątkowej tych osób, jak i o ich działalności zawodowej, sytuacji osobistej i rodzinnej – np. dotyczące więzi łączącej składającego oświadczenie z członkiem rodziny.

TK stwierdził, że kwestionowane przepisy nie zapewniają osiągniecia zakładanych przez ustawodawcę celów, czyli nie wyeliminują podejrzeń podejmowanych wobec funkcjonariuszy publicznych co do źródeł pochodzenia zgromadzonego przez nich majątku.

„W ocenie Trybunału, ingerencja w prywatność i autonomię informacyjną niepełniących funkcji publicznych dzieci własnych, dzieci przysposobionych i dzieci małżonka funkcjonariuszy publicznych, prowadząca w pewnych sytuacjach do naruszenia ich czci i dobrego imienia, jest nadmierna (…) osłabia również więzy rodzinne, a wręcz może prowadzić do konfliktów wśród najbliższych. Zakwestionowane przepisy godzą w ten sposób w dobro rodziny, która, zgodnie z normą programową wyrażoną w art. 18 Konstytucji, znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 2021 r., sygn. Kp 2/19).

W konsekwencji wydanego przez TK wyroku, Prezydent RP nie podpisze ustawy z dnia 11 września i zakwestionowane przepisy nie wejdą w życie.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: