Paragon, jako faktura uproszczona i faktura do paragonu.

Paragon, jako faktura uproszczona i faktura do paragonu

Od nowego roku obowiązują nowe zasady fakturowania sprzedaży rejestrowanej za pomocą kas fiskalnych.

Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług: „W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej” (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, ze zm.). Jeśli więc nabywca towaru lub usługi chciałby rozliczyć koszt jej nabycia dla celów podatkowych, musi zdążyć poinformować sprzedającego, jeszcze przed wystawieniem przez niego paragonu, aby wpisał na nim NIP jego firmy. Tylko taki paragon umożliwia późniejsze wystawienie na jego podstawie faktury VAT.

Przy transakcji do kwoty 450 zł brutto, uzyskany paragon z NIP już sam w sobie stanowić będzie fakturę, tzw. uproszczoną. Powyżej tej kwoty, nabywca musi wystąpić do sprzedającego o wystawienie faktury na podstawie paragonu z NIP. Potwierdza o tym przepis art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, który stanowi, że faktura może nie zawierać imienia i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu, ani miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, ani ich wartości i ceny jednostkowej netto, ani stawki podatku, jeśli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, pod warunkiem, że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku.

Sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu bez NIP, jeśli dokumentuje on sprzedaż zarejestrowaną do 31 grudnia 2019 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: