Gigantyczne pieniądze dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gigantyczne pieniądze dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gigantyczne pieniądze dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej to, jak informuje strona rządowa, główne ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej i narzędzie realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Wobec kar, które mogą zostać nałożone na Polskę przez Komisję Europejską za niedochowanie swoich zobowiązań w zakresie realizacji polityki czystego powietrza, odnawialnych źródeł energii, czy ostatnio działalności Kopalni Turów, rząd przygotował projekt ustawy, który, jeśli wejdzie w życie, zapewni w najbliższym dziesięcioleciu ogromne wpływy do kasy NFOŚiG.

Zgodnie z art. 49 ust. 2d Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223 , ze zm.), środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przekazuje się na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w wysokości:
1) 4 000 000 zł w roku 2021;
2) 6 000 000 zł w roku 2022;
3) 8 000 000 zł rocznie w latach 2023–2030.

Jednak w ujawnionym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (nr z wykazu legislacyjnego UA7) rząd chce wprowadzić zmianę ustanawiając, że już począwszy od przyszłego roku, do roku 2031 r. włącznie, kwota przekazywanych na konto państwowego Funduszu środków ma wynieść aż 18 760 000 zł rocznie. Rządowy projekt nowelizacji precyzuje, że ww. środki uzyskane ze sprzedaży w drodze aukcji:
1) 40% uprawnień do emisji w poszczególnych latach okresu rozliczeniowego 2021-2030,
2) 50% uprawnień do emisji w 2021 r., które nie zostały wydane instalacjom wytwarzającym energię elektryczną w okresie rozliczeniowym 2013-2020

– pomniejszone o ww. przekazane środki w wysokości 18 760 000 zł, będą przekazywane do specjalnie utworzonego Funduszu Transformacji Energetyki, który rozporządzać będzie środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Będący państwowym funduszem celowym Fundusz Transformacji Energetyki rozpocznie działalność od 2022 roku, a jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw energii.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: