OPERA chce zwiększyć zaangażowanie na rynkach zagranicznych


OPERA chce zwiększyć zaangażowanie na rynkach zagranicznych

Opera TFI ogłosiło zmiany w statucie swojego sztandarowego produktu, funduszu OPERA NGO SFIO. Począwszy od 10 sierpnia br., kiedy zmiany wejdą w życie zwiększy się dopuszczalny udział zagranicznych inwestycji funduszu. Do chwili obecnej lokaty w zagraniczne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy zagranicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające siedzibę za granicą nie mogły stanowić łącznie więcej niż 25% aktywów. Po wprowadzeniu zmian tego typu inwestycje mogą aż w 50% tworzyć portfel funduszu.

OPERA NGO SFIO jest autorskim projektem Macieja Kwiatkowskiego – doradcy inwestycyjnego z licencją nr 1 w historii polskiego rynku kapitałowego. Fundusz nie ma bardzo sztywnej polityki inwestycyjnej (przypominając w tym względzie fundusze hedgingowe), stopień zaangażowania środków w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależy od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy akcyjnych. Przedmiotem lokat mogą być również dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty, instrumenty pochodne oraz wierzytelności, z wyłączeniem wierzytelności od osób fizycznych.

>> POWRÓT
do archiwum wiadomości Portalu Skarbiec.Biz”

Oceń ten artykuł: