Pioneer Funduszy Globalnych


Pioneer Funduszy Globalnych

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z wydzielonymi subfunduszami: Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego orazPioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku.

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO jest funduszem przeznaczonym głównie dla osób, które są zainteresowane tym, by powierzone przez nie środki były inwestowane na różnych rynkach finansowych świata. Fundusz będzie dążył do osiągnięcia równowagi w inwestowaniu: wzrost głównie dzięki tytułom uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących swoje aktywa głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz bieżący dochód głównie dzięki tytułom uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących swoje aktywa głównie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz dłużnym instrumentom finansowym.

Aktywa subfunduszy Pioneer Funduszy Globalnych SFIO będą lokowane przede wszystkim w tytuły uczestnictwa różnych subfunduszy funduszu zagranicznego Pioneer Funds Luxemburg Investment Fund FCP zarejestrowanego w Luksemburgu („Pioneer Funds”), które koncentrują swoje lokaty na rynkachw określonych regionach geograficznych. Początkowo będą to rynki: chiński, japoński i regionu Pacyfiku.

Główne zasady polityki inwestycyjnej poszczególnych subfunduszy Pioneer Funduszy Globalnych SFIO:

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Greater China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Greater China Equity są inwestowane głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej 2/3 swoich przychodów w Chinach, Hong Kongu i na Tajwanie.

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Japanese Equity są inwestowane głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej 2/3 swoich przychodów w Japonii.

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income. Aktywa subfunduszu Pioneer Funds Pacific (ex. Japan) Equity są inwestowane głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej 2/3 swoich przychodów w rejonie basenu Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii.

Subfundusz Pioneer Funds Strategic Income lokuje co najmniej 80% swoich aktywów w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym denominowane w dowolnej walucie. Celem inwestycyjnym tego subfunduszu jest uzyskanie wysokiego poziomu bieżącego dochodu. Subfundusz Pioneer Funds Strategic Income prowadzi działalność od 4 kwietnia 2003 roku. W portfelu inwestycyjnym tego subfunduszu na

28 lutego 2006 roku największy udział miały obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz dokonywał lokat głównie na rynkach w następujących krajach: Stany Zjednoczone – 75,20 proc., Norwegia – 3,3 proc., Kanada – 3,2 proc. 1portfela .

Rozpoczęcie zbywania jednostek uczestnictwa Pioneer Funduszy Globalnych SFIO planowane jest w maju 2006 r. Wówczas klienci będą mogli nabywać jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego. Następnie sukcesywnie do dystrybucji będą wprowadzane jednostki uczestnictwa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego oraz subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku.

Towarzystwo planuje by jednostki uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funduszy Globalnych SFIO były dostępne za pośrednictwem wszystkich placówek Banku Pekao S.A. oraz CDM Pekao S.A.

Do Funduszu będzie można dokonywać wpłat wyłącznie w PLN. Pierwsza minimalna wpłata to 1000 zł, a każda kolejna – 500 zł. W przyszłości Towarzystwo planuje zbywanie jednostek uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funduszy Globalnych SFIO także w walutach obcych, w szczególności w EURO i USD.

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: