Fundusze UniKorona Akcje


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne UniKorona

Fundusz UniKorona Akcje

Celem Funduszu UniKorona Akcje jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat funduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach Funduszu UniKorona Akcje może wynosić 100% i nie może być niższy niż 60%. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek, choć fundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej informacji

Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

Komunikat informacyjny

[11.07.2007 ] Uruchomienie Parasol UniFundusze FIO
W dniu 6 lipca 2007 na bazie istniejących otwartych funduszy inwestycyjnych z oferty Union Investment TFI SA – powstał Parasol UniFundusze FIO. Dotychczasowe fundusze zostały przekształcone w w subfundusze Parasol UniFundusze FIO (poza UniWIBID SFIO – ze względu na specjalistyczny charakter tego funduszu).

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: