UniTotal Trend

UniTotal Trend

UniTotal Trend jest subfunduszem umożliwiającym osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Subfundusz inwestuje aktywa przede wszystkim w akcje, instrumenty pochodne, a także  obligacje i bony skarbowe.

Od stycznia 2012 r. wybór instrumentów do portfela odbywa się w oparciu o trzy równoległe strategie: strategia fundamentalna pozwala na staranną selekcję spółek, strategie opcyjna i oportunistyczna zabezpieczają portfel przed wzrostem zmienności ceny jednostki oraz umożliwiają wykorzystanie trendu panującego na rynku kapitałowym. Wsparciem dla realizacji strategii subfunduszu jest analiza ilościowa trendów rynkowych i poziomu zmienności indeksów.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: