UniSystem FIZ

UniSystem FIZ

UniSystem to fundusz, który w zarządzaniu wykorzystuje model matematyczny maksymalizujący zysk i minimalizujący ryzyko. Jego działanie opiera się na zasadzie połączenia indywidualnych strategii w nisko skorelowane systemy, z których stworzono złożony model inwestycyjny.

Dzięki zastosowaniu autorskich strategii opartych o analizę techniczną, modele ilościowe, modele makroekonomiczne i ekonometryczne UniSystem analizuje tysiące danych, wyszukuje okazje do osiągnięcia zysku, generując sygnały kupna i sprzedaży.

Model ten ogranicza ryzyko przy jednoczesnym utrzymaniu wyników funduszu na stabilnym poziomie. Fundusz może inwestować m.in. w krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz papiery inwestycyjne rynku pieniężnego, kontrakty terminowe na indeksy giełdowe, kontrakty terminowe na indeksy zmienności kwotowane na CBOE, opcje na indeksy giełdowe, np. indeks WIG20, indeks DJ EURO STOXX 50.

Dane aktualne na dzień 19.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: