UniLokata

UniLokata

UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych:  krótkoterminowe papiery skarbowe oraz bezpieczne dłużne instrumenty korporacyjne o zmiennym kuponie opartym na stawkach lokat na rynku międzybankowym lub na terminie zapadalności do 1 roku.

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

– oczekują inwestycji o wysokiej płynnościi stabilnym wzroście zysku, niezależnie od sytuacji na giełdzie,
– poszukują alternatywy dla lokat bankowych,
– chcą lokować nadwyżki fi nansowe w polskie dłużne instrumenty korporacyjne,
– mają krótki horyzont inwestycyjny (do 1 roku).

Dane aktualne na dzień 19.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: