UniBezpieczna Alokacja

UniBezpieczna Alokacja

UniBezpieczna Alokacja jest aktywnie zarządzanym subfunduszem, którego aktywa inwestowane są przede wszystkim w akcje oraz kwity depozytowe emitentów z Europy Środkowo-Wschodniej, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje emitowane przez kraje należące do OECD, obligacje korporacyjne, papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach należących do OECD, oraz inne papiery dłużne.

Udział akcji w portfelu subfunduszu nie może przekraczać 40% wartości jego aktywów, zaś udział pozostałych instrumentów może się wahać od 60% do 100%. Lokaty w akcje dokonywane są przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, zaś lokaty w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego są dokonywane głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływ na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: