Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Millennium FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy umiarkowanym ryzyku. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 55 % aktywów Subfunduszu lokowane jest w instrumenty dłużne, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokowane są w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% aktywów. Subfundusz lokuje nie mniej niż 10% aktywów w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na ten indeks.

Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona głównie na rynku polskim.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: