Millennium SFIO Obligacji Korporacyjnych

Millennium SFIO Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje od 60% do 100% aktywów w dłużne papiery wartościowe, przy czym istotną część portfela stanowią instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział obligacji skarbowych w portfelu Subfunduszu ma na celu przede wszystkim zapewnienie płynności portfela. Działalność lokacyjna Subfunduszu jest prowadzona zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: