Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych

Subfundusz Globalny Strategii Alternatywnych (dawniej Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus)

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów, zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, denominowanych w walutach obcych. Inwestorzy świadomi ryzyka związanego ze zmiennością kursów walut. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Środki Subfunduszu są lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków w aktywa alternatywne do akcji i obligacji skarbowych. Minimalny udział tytułów uczestnictwa takich funduszy zagranicznych wynosi 70% Aktywów Subfunduszu. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: