Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek

Millennium FIO Subfundusz Dynamicznych Spółek

Subfundusz adresowy jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji spółek małych i średnich w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz może inwestować od 60% do 100% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym. Pozostałą część aktywów Subfunduszu stanowią przede wszystkim dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim w akcje spółek posiadających w ocenie zarządzających w długoterminowej perspektywie wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnego procentowego wzrostu przychodów i zysków. Z uwagi na fakt, iż powyższe kryteria są w stanie spełnić głównie spółki o małej i średniej kapitalizacji, spółki te będą miały dominujący udział w aktywach Subfunduszu.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: