Millennium FIO Subfundusz Depozytowy

Millennium FIO Subfundusz Depozytowy

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów poszukujących bezpiecznej inwestycji i atrakcyjnej stopy zwrotu, szczególnie do Inwestorów, którzy nie mogą z góry określić przewidywanego okresu oszczędzania. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe, których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest nie dłuższy niż rok. Instrumenty te będą stanowiły nie mniej niż 70% aktywów Subfunduszu.

Subfundusz lokuje nie więcej niż 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim, aczkolwiek w ograniczonym zakresie może nabywać papiery wartościowe emitentów zagranicznych.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: