Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu

Millennium SFIO Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu (do dnia 2013-10-03 Subfundusz działał pod nazwą Millennium SFIO Subfundusz BRIC)

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w aktywa denominowane w walutach obcych. Inwestorzy świadomi ryzyka związanego ze zmiennością kursów walut. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Środki Subfunduszu są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w instrumenty dłużne, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% aktywów. Nie więcej niż 60% aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje oraz w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych.

Nie więcej niż 20% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych. Pozostałe środki mogą być lokowane w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: