Millennium SFIO Absolute Return

Millennium SFIO Absolute Return

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów: akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, posiadających długi horyzont inwestycyjny, chcących lokować nadwyżki w Subfundusz, który ma potencjał zysku w czasie hossy i bessy, poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności poprzez inwestowanie w szeroką gamę instrumentów. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej oraz instrumentów pochodnych Subfundusz może utrzymywać zaangażowanie w akcje i obligacje w zakresie -20% do 150% aktywów. Część akcyjna Subfunduszu może składać się zarówno z dużych spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, jak również małych i średnich spółek oraz spółek notowanych na giełdach zagranicznych. W przypadku wykorzystywanych instrumentów pochodnych ich bazą są przede wszystkim uznane polskie lub zagraniczne indeksy oraz akcje.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: