Millennium FIO Subfundusz Akcji

Millennium FIO Subfundusz Akcji

Subfundusz adresowany jest do Inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi o dużym udziale akcji w portfelu, szczególnie zainteresowanych oszczędzaniem długoterminowym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w akcje, przy czym ich udział w portfelu nie będzie niższy niż 65%. Pozostałe środki Subfundusz lokuje w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Nie mniej niż 35% aktywów stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na ten indeks. Subfundusz inwestuje głównie na rynku polskim. W ograniczonym zakresie może nabywać akcje spółek notowanych na giełdach zagranicznych.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: