Subfundusz Globalny Akcji

Subfundusz Globalny Akcji (do dnia 2013-10-03 Subfundusz działał pod nazwą Millennium SFIO Subfundusz Akcji Amerykańskich)

Subfundusz jest adresowany do Inwestorów, zainteresowanych długoterminowym inwestowaniem środków w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w akcje. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

Polityka inwestycyjna

Środki Subfunduszu są lokowane do 100% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów głównie w akcje. Minimalny udział takich tytułów uczestnictwa wynosi 70% aktywów. Pozostałe środki Subfundusz może lokować w depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz w papiery wartościowe nabyte w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: