Fundusz Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Skarbiec

Fundusz Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych

Celem inwestycyjnym Funduszu Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych jest zapewnienie Inwestorom długoterminowego przyrostu wartości zainwestowanego kapitału, w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Cel inwestycyjny realizowany będzie poprzez dobór tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych do portfela, które w ocenie zarządzającego osiągać mają najlepsze wyniki inwestycyjne.

Dodatkowo stosowana będzie alokacja aktywów pomiędzy instrumentami o charakterze dłużnym i akcyjnym. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Zgodnie z założeniami polityki inwestycyjnej Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych, co najmniej 50% zgromadzonych aktywów będzie lokowanych w tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, sklasyfikowanych przez Fundusz do kategorii funduszy papierów dłużnych lub funduszy rynku pieniężnego.

Oprócz tego, przedmiotem lokat Funduszu Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych będą inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty, z terminem zapadalności krótszym niż rok.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Skarbiec

Oceń ten artykuł: